2,2,2-Trichloro-1-ethoxyethyl ethyl carbonate

2,2,2-Trichloro-1-ethoxyethyl ethyl carbonate