4-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-5-methoxy-3-(methoxymethyl)imidazolidin-2-one

4-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-5-methoxy-3-(methoxymethyl)imidazolidin-2-one