1,2,3,4,7,7-Hexachloro-5-(trichlorosilyl)-2-norbornene

1,2,3,4,7,7-Hexachloro-5-(trichlorosilyl)-2-norbornene