Octahydro-1-(trichloromethyl)pentalene

Octahydro-1-(trichloromethyl)pentalene