2-[(2z)-2-imino-1,3-thiazolidin-3-yl]-1-phenylethanol 4-methylbenzenesulfonate(1:1)

2-[(2z)-2-imino-1,3-thiazolidin-3-yl]-1-phenylethanol 4-methylbenzenesulfonate(1:1)