Hexachloro(triethoxysilyl)norbornene

Hexachloro(triethoxysilyl)norbornene