Benzoic acid, 4-(2-(4-(5-methyl-2-benzoxazolyl)phenyl)ethenyl)-, methyl ester

Benzoic acid, 4-(2-(4-(5-methyl-2-benzoxazolyl)phenyl)ethenyl)-, methyl ester