2-(4-Chloro-6-methyl-pyrimidin-2-ylsulfanyl)-1-phenyl-ethanone

2-(4-Chloro-6-methyl-pyrimidin-2-ylsulfanyl)-1-phenyl-ethanone