17-Ethyl-3-methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-ol

17-Ethyl-3-methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-ol