{4-[5-(2-Fluoro-phenyl)-[1,3,4]oxadiazol-2-yl]-phenyl}-dimethyl-amine

{4-[5-(2-Fluoro-phenyl)-[1,3,4]oxadiazol-2-yl]-phenyl}-dimethyl-amine