Benzothiazolium, 3-ethyl-2-[3-(3-ethyl-2(3H)-benzothiazolylidene)-1-propenyl]-, bromide

Benzothiazolium, 3-ethyl-2-[3-(3-ethyl-2(3H)-benzothiazolylidene)-1-propenyl]-, bromide