2-(Difluoromethylene)-4,4,5-trifluoro-5-(trifluoromethyl)-1,3-dioxolane

2-(Difluoromethylene)-4,4,5-trifluoro-5-(trifluoromethyl)-1,3-dioxolane