3-Methoxyestra-1,3,5(10),6-tetraen-17-one

3-Methoxyestra-1,3,5(10),6-tetraen-17-one