1(3h)-isobenzofuranone, 3-[4-hydroxy-2-methyl-5-(1-methylethyl)phenyl]-3-[2-methyl-5-(1-methylethyl)-4-(phosphonooxy)phenyl]-

1(3h)-isobenzofuranone, 3-[4-hydroxy-2-methyl-5-(1-methylethyl)phenyl]-3-[2-methyl-5-(1-methylethyl)-4-(phosphonooxy)phenyl]-