4-(4,6-Diamino-pyrimidin-2-ylsulfanylmethyl)-benzonitrile

4-(4,6-Diamino-pyrimidin-2-ylsulfanylmethyl)-benzonitrile