4-Isopropylsulfanyl-1-phenyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine

4-Isopropylsulfanyl-1-phenyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine