1,2,4-trichloro-5-(2,5-dichlorophenoxy)benzene

1,2,4-trichloro-5-(2,5-dichlorophenoxy)benzene