1,2,3-trichloro-5-(2,4,5-trichlorophenoxy)benzene

1,2,3-trichloro-5-(2,4,5-trichlorophenoxy)benzene