2-[4-(4-methoxyphenyl)piperazino]-1-phenyl-1-ethanone

2-[4-(4-methoxyphenyl)piperazino]-1-phenyl-1-ethanone