Ethyl 5-(4-chlorophenyl)-2H-tetrazole-2-acetate

Ethyl 5-(4-chlorophenyl)-2H-tetrazole-2-acetate