1,2,4,5-tetrachloro-3-(2,4,5-trichlorophenoxy)benzene

1,2,4,5-tetrachloro-3-(2,4,5-trichlorophenoxy)benzene