N-(2-phenoxyphenyl)pyrazine-2-carboxamide

N-(2-phenoxyphenyl)pyrazine-2-carboxamide