2-[4-(4-fluorophenyl)piperazin-1-yl]-1-(4-methoxyphenyl)ethanone

2-[4-(4-fluorophenyl)piperazin-1-yl]-1-(4-methoxyphenyl)ethanone