1-[4-(5-Methylsulfanyl-[1,3,4]oxadiazol-2-yl)-benzenesulfonyl]-piperidine

1-[4-(5-Methylsulfanyl-[1,3,4]oxadiazol-2-yl)-benzenesulfonyl]-piperidine