4-nitrophenyl n-[(benzyloxy)carbonyl]tryptophanate

4-nitrophenyl n-[(benzyloxy)carbonyl]tryptophanate