4-Ethyl-5-(5-phenyl-tetrazol-2-ylmethyl)-4H-[1,2,4]triazole-3-thiol

4-Ethyl-5-(5-phenyl-tetrazol-2-ylmethyl)-4H-[1,2,4]triazole-3-thiol