2-(4-(2-(1,1'-Biphenyl)-4-ylvinyl)phenyl)benzoxazole

2-(4-(2-(1,1'-Biphenyl)-4-ylvinyl)phenyl)benzoxazole