2-(2-Amino-phenylsulfanyl)-N-naphthalen-1-yl-acetamide

2-(2-Amino-phenylsulfanyl)-N-naphthalen-1-yl-acetamide