4-[(5-hydroxy-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylidene]-3-methyl-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one

4-[(5-hydroxy-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylidene]-3-methyl-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one