4-Nonyl-2,6-bis(1-phenylethyl)phenol

4-Nonyl-2,6-bis(1-phenylethyl)phenol