1-(3-Trifluoromethylphenyl)-1,2-propanediol

1-(3-Trifluoromethylphenyl)-1,2-propanediol