4-Ethylsulfanyl-2,5,6-trimethyl-thieno[2,3-d]pyrimidine

4-Ethylsulfanyl-2,5,6-trimethyl-thieno[2,3-d]pyrimidine