2,5-Dimethoxy-4-methylamphetamine hydrochloride

2,5-Dimethoxy-4-methylamphetamine hydrochloride