Difluoro(3-oxo-N-phenylbutyramidato-O,O')boron

Difluoro(3-oxo-N-phenylbutyramidato-O,O')boron