1-(3,3,5-trimethylcyclohexyl)ethanone

1-(3,3,5-trimethylcyclohexyl)ethanone