N-[1-CYANO-2-(4-HYDROXY-3-METHOXYPHENYL)-1-METHYLETHYL]ACETAMIDE

N-[1-CYANO-2-(4-HYDROXY-3-METHOXYPHENYL)-1-METHYLETHYL]ACETAMIDE