N-(2-Nitro-1-phenylpropyl)ethylenediamine

N-(2-Nitro-1-phenylpropyl)ethylenediamine