2-Diethylamino-N-[5-methyl-3-(4-methyl-benzoyl)-thiophen-2-yl]-acetamide

2-Diethylamino-N-[5-methyl-3-(4-methyl-benzoyl)-thiophen-2-yl]-acetamide