2-(2,3-Dimethyl-phenylamino)-4,6-dimethyl-nicotinonitrile

2-(2,3-Dimethyl-phenylamino)-4,6-dimethyl-nicotinonitrile