2-Cyclohexylamino-N-(3-trifluoromethyl-phenyl)-acetamide

2-Cyclohexylamino-N-(3-trifluoromethyl-phenyl)-acetamide