2-ethyl-N-(4-fluorophenyl)-3-methylquinoline-4-carboxamide

2-ethyl-N-(4-fluorophenyl)-3-methylquinoline-4-carboxamide