2-[5-(Naphthalen-1-yloxymethyl)-[1,3,4]oxadiazol-2-ylsulfanyl]-acetamide

2-[5-(Naphthalen-1-yloxymethyl)-[1,3,4]oxadiazol-2-ylsulfanyl]-acetamide