1-(3-hydroxy-4-methylphenyl)urea

1-(3-hydroxy-4-methylphenyl)urea