2-Methoxyethyl (hydroxymethyl)carbamate

2-Methoxyethyl (hydroxymethyl)carbamate