2-(1-Ethyl-1H-tetrazol-5-ylsulfanyl)-N-(4-fluoro-phenyl)-acetamide

2-(1-Ethyl-1H-tetrazol-5-ylsulfanyl)-N-(4-fluoro-phenyl)-acetamide