N-(4-Dimethylamino-phenyl)-2-(1-ethyl-1H-tetrazol-5-ylsulfanyl)-acetamide

N-(4-Dimethylamino-phenyl)-2-(1-ethyl-1H-tetrazol-5-ylsulfanyl)-acetamide