N-(3-chloro-2-methylphenyl)hydrazinecarbothioamide

N-(3-chloro-2-methylphenyl)hydrazinecarbothioamide