Benzenamine, 4-(5-phenyl-2-oxazolyl)-

Benzenamine, 4-(5-phenyl-2-oxazolyl)-