4-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)benzophenone

4-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)benzophenone