1-(2-methoxyphenyl)-3-phenethylurea

1-(2-methoxyphenyl)-3-phenethylurea